§ 1
Postanowienia ogólne
1. Sklep MyTuli.pl zwany w dalszej części Sklepem prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z zasadami i na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.
2. Zakupu towarów w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, których wola wyrażona jest w sposób dobrowolny, zwane w dalszej części regulaminu Klient.
3. Przez złożenie zamówienia Klient akceptuje automatycznie postanowienia opisane w niniejszym regulaminie oraz wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
4. Sprzedaż prowadzona jest na terytorium Polski.
§ 2
Złożenie zamówienia
1. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Złożenie zamówienia odbywa się za pośrednictwem Sklepu (poprzez utworzenie konta przez Klienta w Sklepie lub poprzez podanie danych wymaganych do realizacji zamówienia bez konieczności zakładania konta); lub pocztą elektroniczną poprzez wysłanie zapytania na jeden z adresów dostępnych na stronie.
3. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu potrzebnego na przygotowanie przesyłki i dostarczenie jej zgodnie ze sposobem wybranym przez Klienta. Okres ten może wynosić do 5 dni.
4. Momentem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu drogą mailową.
5. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
a) Przy zamówieniach płatnych przy odbiorze – z chwilą otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.
b) Przy zamówieniach płatnych przelewem – po zaksięgowaniu przedpłaty na nasze konto.
c) Przy zamówieniach płatnych przez Dotpay.pl – po zaksięgowaniu przedpłaty na nasze konto.
6. W przypadku nie uregulowania przez Klienta płatności w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo jego anulowania.
7. Sklep może odmówić realizacji zamówienia którego rzetelności nie udało się potwierdzić
8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera informacje o zamówionym przez Kienta towarze, formie płatności, wysokości należności oraz terminie i formie dostawy.
9. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności oraz ewentualnego zażądania przedpłaty.
10. W sytuacji gdy część produktów zamówionych przez Klienta jest obecnie nie dostępna w naszym magazynie Klient informowany jest o stanie zamówienia i podejmuje decyzje co do jego dalszego losu.
11. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej.
a) W przypadku przesyłki kurierskiej Klient obciążany jest kwotą 15 złotych za przesyłkę zwykłą lub kwotą 20 w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem.
b) w przypadku wyboru Poczty Polskiej kwotą 13 złotych przy paczce ekonomicznej i 14 złotych przy paczce priorytetowej
c) w przypadku wyboru zamówienia niestandardowego koszt ustalany jest indywidualnie.
12. Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu w postaci oryginału faktury VAT lub potwierdzenia zakupu.
13. Klient może anulować zamówienie telefonicznie pod numerem + 48 722 380 800, bądź mailowo pod adresem kontakt@mytuli.pl
14. Zamówienie może być anulowane do momentu zmiany statusu zamówienia o czym klient informowany jest drogą mailową.
§ 3
Cena i Sposób płatności
1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
2. Ceną wiążącą dla stron jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia.
3. Moment zamówienia jest wiążący również w odniesieniu do innych elementów oferty.
4. Za zakupy dokonane w Sklepie można zapłacić przelewem na rachunek bankowy firmy, za pośrednictwem systemu płatności internetowych Dotpay.pl lub gotówką przy odbiorze.
§ 4
Reklamacja i zwrot towaru.
1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Klientowi zawierającemu umowę na odległość przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny (zwrot towaru) w terminie 14 dni.
a) Towar należy odesłać na adres Tuli, ul: Izbicka 1, 04-838 Warszawa.
b) Do przesyłki należy dołączyć pełne dane osobowe potrzebne do dokonania przelewu zwrotnego. Dane te mogą być również podane drogą mailową.
c) Zwrot dokonywany jest na koszt Sprzedawcy.
d) Od momentu otrzymania zwrotu w terminie 7 dni roboczych Klient otrzymuje zwrot kwoty równej zakupionemu towarowi. Koszt przesyłki ulega zwrotowi.
3. Sklep ponosi odpowiedzialność, z tytułu rękojmi za wady, jeśli sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszająca wartość rzeczy lub jej użyteczność oraz w przypadku gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie Sklepu a także jeśli rzecz wydano w stanie niezupełnym lub niekompletnym o czym w chwili zawarcia umowy Kupujący nie wiedział.
4. Z tytułu rękojmi Klientowi przysługuje reklamacja.
a) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania rzeczy kupującemu. Warunkiem zachowania prawa jest pisemne zawiadomienie o wadzie, w terminie 1 miesiąca od jej wykrycia.
b) W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem drogą mailową lub telefoniczną oraz odesłać towar podlegający reklamacji na adres Tuli, ul: Izbicka 1, 04-838 Warszawa.
c) Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu, może to być paragon lub faktura bądź lub jakikolwiek dowód zawarcia transakcji (wyciąg z konta, płatność kartą), oraz pełne dane osobowe potrzebne do dokonania przelewu zwrotnego jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie. Dane osobowe mogą być również podane drogą mailową.
d) Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. Termin biegnie od momentu otrzymania przesyłki na adres Tuli, ul: Izbicka 1, 04-838 Warszawa.
e) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji towar wymieniany jest na nowy, bądź dokonywany jest zwrot pieniędzy.
f) Jeżeli w wyniku złożonej reklamacji doszło do naprawienia szkody klient ma prawo żądać zwrotu kosztów związanych z dostawą reklamowanego towaru do sprzedawcy.
§ 5
Ochrona danych osobowych
1. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
2. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
§ 6
Postanowienia końcowe
1. Właścicielem sklepu jest firma Tuli z siedzibą w Warszawie przy ul. Izbickiej 1, 04-838 Warszawa, tel. + 48 722 380 800 NIP: 542-237-13-13,REGON: 146757974.
2. Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.
3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.
4. Sklep Internetowy MyTuli.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich opublikowania i zamieszczenia informacji o zmianach na stronie oraz powiadomieniu klientów którzy dokonali rejestracji poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną. Korzystanie z konta wymaga akceptacji zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 6 maja 2014.

Ostatnia aktualizacja regulaminu 01 czerwiec 2017